برگه های اطلاعات

کربنات کلسیم پوشش دار (کوتد)
FPA CARB®-CC325 FPA CARB®-CC215 FPA CARB®-CC18

اکسید آهن قرمز طبیعی (اخرا)
FPA RED®-NZ15 FPA RED®-NZ4 FPA RED®-NH15 FPA RED®-NH4 FPA RED®- NYS15
اکسید آهن قرمز سنتتیک
FPA RED®-S25 FPA RED®-S15 FPA RED®-S4

اکسید آهن زرد (گل ماشی)
FPA YEL®- 15پیگمنت مشکی (کربن بلک)
FPA BLACK® - P156 (N330) FPA BLACK®-P1515 (N339)


تالک افغان (سوپروایت)
FPA TALC® - AFGSارتباط با فرایند پودر
مشاوره و فروش
88032858-61