ارزشهای ما

ارزش های ما

 

ارزش های اصلی در شرکت "فرایند پودر" به شرح زیر است؛

 

- احترام به صداقت و درستکاری

- حفظ حقوق و مزایای مشتریان و کارفرمایان

- حفاظت از زمین و کاهش آثار سوء زیست محیطی

- پایبندی  به مسئولیت های اجتماعی

- بهداشت و ایمنی کارکنان

 

 ارزش‌های فوق پایه و اساس کلیه فعالیت‌های این مجموعه محسوب می‌شوند و کارکنان این شرکت همواره ملزم به رعایت آنها در رفتارهای شخصی و حرفه‌ای خود می باشد.

ارتباط با فرایند پودر
مشاوره و فروش
88032858-61